งานประกันคุณภาพฯ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พ.ศ.2562 - พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.48 MB
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 997.65 KB
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1004.62 KB