คณะผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมพร ทวีกาญจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพร ทวีกาญจน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)

นายประจักษ์ รักดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายประจักษ์ รักดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายไตรวุฒิ ทองสกุล
ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ