ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ใบประเมนิราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 178) 29 มี.ค. 66
ประกาศประชาพิจารณ์แบบสรุปรายการก่อสร้างโรงอาหาร ประจำปี 2566 (อ่าน 154) 23 ธ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัย จ้างปรับปรุงหอพักนักเรียน (อ่าน 867) 28 ต.ค. 65
เชิญชวนประชาพิจารณ์สิ่งก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนพระดาบส (อ่าน 222) 25 ต.ค. 65
ใบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 221) 20 ต.ค. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการท่องเที่ยวโรงแรม (อ่าน 212) 20 ต.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง ประชาพิจารณ์ราละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 217) 14 ต.ค. 65
ใบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 1469) 14 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง ประชาพิจารณ์ราละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 623) 14 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯลฯ (อ่าน 629) 08 ธ.ค. 63
เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 640) 01 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์ดีเซลชั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (อ่าน 780) 30 ต.ค. 61
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์ดีเซลชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (อ่าน 808) 16 ต.ค. 61
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์ดีเซลชั้นสูง (อ่าน 1330) 16 ต.ค. 61
เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 647) 08 ต.ค. 61
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง ประชาพิจารณ์ราละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 516) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสิ่งก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมขนาด๖๖๐ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (อ่าน 691) 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล็อกโวลต์/แอมป์มิเตอร์ในตัวพร้อมแผงโมดูลไม่ (อ่าน 601) 03 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมขนาด 660 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid (อ่าน 583) 22 ธ.ค. 60
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าชนิดมีอนาล็อกโวลต์แอมป์มิเตอร์จริงในตัวพร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว (อ่าน 750) 22 ธ.ค. 60
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) แบบสรุปรายการหลังคาลานกิจกรรมขนา (อ่าน 671) 04 ธ.ค. 60
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง ประชาพิจารณ์ราละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 630) 27 พ.ย. 60
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 610) 21 พ.ย. 60