ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ทวีกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ไชยโสดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ก.ค. พ.ศ. 2562 - 1 พ.ย พ.ศ. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ประสมศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล รัตนกระจ่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ รักดี
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ ธรรมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายธงไชย รัตนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ยงยุทธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลยวิศ สมจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเธียรชัย ชวนานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายการุณ สามสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2543